Kunst en cultuur: een bron van inspiratie

Cultuur bindt hele groepen van mensen. In alle 5 de kerkdorpen verdient dit een hoge prioriteit.

Kunst en cultuur maken deel uit van ons dagelijks leven: boeken, schilderijen, beelden, carnaval, gilden, muziek, dans, toneel, musea, markten, heemkunde, etc. Cultuur bindt hele groepen van mensen, b.v. toneelliefhebbers of carnavalsvierders. Het bindt zelfs hele gemeenschappen; denk maar aan de functie die muziekkorpsen hebben in al onze vijf kernen.  De gemeente mag zich niet gaan bemoeien met de vraag wat ‘mooi’ is. Maar gezien het grote belang heeft de gemeente wel de taak om een aantal uitingen van kunst en cultuur te ondersteunen, te stimuleren en daar waar het bedreigd wordt van een mogelijke ondergang proberen te redden. Het kunst en cultuurbeleid in onze gemeente verdient een hogere prioriteit.

Er is de laatste jaren ad hoc wel degelijk een en ander gerealiseerd (o.a. muziekonderwijs op basisscholen; aanstelling van een coördinator cultuuronderwijs), maar er ontbreekt een afgewogen gemeentelijk beleidsplan.

 

Verenigingen: het hart van onze kernen

Het is in andere hoofdstukken al vaker ter sprake gekomen: het belang van het verenigingsleven. Dat maakt en houdt een gemeenschap vitaal. Daarin komt solidariteit, samenhang en betrokkenheid in een kern tot uitdrukking. In verenigingen komen mensen bij elkaar, leren ze van elkaar, krijgen jongeren een voorbeeld, hebben mensen iets voor elkaar over en zetten zij zich samen in om successen te behalen.

Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschappen bepalen in belangrijke mate de sociale kwaliteit van onze samenleving. In elke kern is de situatie weer anders. Sommige verenigingen, zowel in kleine als in grotere kernen staan onder druk vanwege een teruglopend aantal leden en vrijwilligers. In de kleine kernen hebben verenigingen vaak te maken met minder sponsormogelijkheden.

Wie anders dan de vrijwilligers(organisaties) zélf kunnen het beste aangeven wat hun behoeften zijn?